POMIARY INŻYNIERSKO – PRZEMYSŁOWE
Pomiary inżynierskie dostarczają niezbędnych informacji analitycznych do określania jakościowych parametrów mierzonego obiektu. Bimtelligent przeprowadza profesjonalne inżynierskie analizy kontrolne – jakościowe, przeprowadza także pomiary w ramach odwrotnej inżynierii, dostarczając dokumentację wymiarową istniejących obiektów.
Kontrola jakości
Kontrola jakości jest niezwykle istotną częścią procesu produkcji. Kontrola to analiza wymiarów zeskanowanego obiektu względem modelu projektowego. Pozwala na określenie zgodności produkcyjnej z przyjętymi normami oraz pozwala na kontrolę zużycia form, stempli używanych w procesie wytwórczym.
Kontroli jakości mogą podlegać także duże konstrukcje stalowe, których pomiar punktowy metodami klasycznymi stwarza duże problemy oraz zabiera sporo czasu.
Inżynieria odwrotna
Skanowanie 3D wiernie odwzorowuje geometrię mierzonego obiektu. Mierzone miliony punktów pozwalają wiarygodnie odwzorować kształt oraz wymiary nawet dużych obiektów.
Tworzenie modeli trójkątów - mesh na podstawie skanu pozwala utworzyć model CAD, a na jego podstawie pełną dokumentację wymiarową istniejącego produktu oraz projekt do dalszego druku 3D.
Analiza objętości zbiorników
W przypadku ogólnych inspekcji zbiorników, skanery 3D umożliwiają szybkie przechwytywanie informacji o wysokiej dokładności i gęstości w celu oceny warunków zbiorników.
W inspekcji 3D zbiorników sprawdzamy geometrię, kolistość, pionowość, obliczamy osady na dnie zbiornika. Tworzymy także mapę odkształceń 3D mierzonego zbiornika względem modelu.
Modele 3D linii technologicznych
Linie produkcyjne poddawane są ciągłej modernizacji w celu poprawy ich efektywności.
Modernizacja linii często związana jest ze zmianami w produkcji, nową specjalizacją oraz chęcią przenosin linii w inne lokacje.
Skanowanie laserowe dostarcza wierzytelnych informacji na temat geometrii, rozmieszczenia elementów linii w obszarze produkcji. Modelowanie na podstawie chmur punktów pozwala na digitalizacje zakładu przemysłowego, pozwala na efektywne zarządzanie ruchem technologicznym oraz przeciwdziała ewentualnym kolizjom w projektowaniu.
Pionowość obiektów wysmukłych
Cykliczna inspekcja obiektów wysmukłych pozwala na ochronę ciągłości całego procesu produkcji zakładu przemysłowego. Pomiar pionowości, erozji struktury ścian, zmiany geometrii daje pełną informację na temat kondycji obiektu.
Skanowanie laserowe 3D daje pełny pogląd przestrzenny na geometrię obiektu wysmukłego, wszelkie analizy pozwalają na określenie osi głównej oraz dokonanie analiz zmian kształtu oraz położenia.
Inspekcje geometrii konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe stanowią ważną część infrastruktury przemysłowej. Ze względu na spore rozmiary, dużą ilość części składowych oraz sposób montażu związanego ze spawaniem, kontrola geometrii jest kluczowa. W wyniku procesu montażowe, konstrukcje stalowe ulegają łatwym deformacjom.
Skanowanie laserowe pozwala w krótkim czasie wiarygodnie odwzorować kształt oraz wymiary wieloczęściowej konstrukcji. Kontrola odbywa się poprzez porównanie modelu z zeskanowaną chmurą punktów celem określenia wszelkich ponadnormatywnych odstępstw projektowych.
Inwentaryzacja zakładów przemysłowych
Zakłady przemysłowe zawierają wiele systemów oraz instalacji do prawidłowego funkcjonowania. Ciągły postęp technologiczny wymusza modernizację zakładów. Sporym utrudnieniem jest geometria oraz złożoność systemowa takich obiektów.
Skanowanie laserowe wiernie i dokładnie dokumentuje wszelkie instalacje, elementy infrastruktury przesyłowej oraz transportowej pozwalając na zwiększenie efektywności projektowania poprzez uniknięcie kolizji.
Posiadanie pełnej inwentaryzacji zakładu wspiera proces optymalizacji ruchu technologicznego prowadzone prace modernizacyjne.
Pomiary objętości
Skanowanie laserowe 3D jest szybką i dokładną metodą analizy objętości i mas. Skaner laserowy rejestruje olbrzymią ilość punktów, wiernie odwzorowując geometrię składowisk, pryzm, co przekłada się na wysoką dokładność metody względem technik klasycznych.
Skanowanie poprawia także bezpieczeństwo poprzez bezstykowy pomiar składowisk substancji potencjalnie szkodliwych, na których bezpośrednie operowanie urządzeniami pomiarowymi jest zakazane.
Cykliczne skanowanie laserowe objętości daje także możliwość określania przyrostów bądź ubytków materiału w obrębie badanego obszaru w danym odstępie czasu. Każdy pomiar zakończony jest operatem pomiarowym z określeniem wartości objętości, bazy referencyjnej oraz różnicy względem pomiarów poprzednich.