INWENTARYZACJA ZIELENI

Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się m.in. inwentaryzacja zieleni, która polega na kontrolowaniu zadrzewienia na danym terenie i sporządzeniu wymaganych dokumentów. Można ją podzielić zasadniczo na dwa typy: szczegółowy i ogólny. Pierwszy polega na bardzo dokładnym wyliczeniu okazów wraz ze zbadaniem każdego pojedynczego drzewa i ustaleniem jego gatunku, wysokości, obwodu pnia na wysokości 1,3 m oraz stanu zdrowotnego. Ogólna natomiast ogranicza się do podliczenia ilości wszystkich drzew na obszarze objętym pracami.

W jakim celu oraz z jakich powodów przeprowadza się inwentaryzację zieleni? Jest to czynność niezbędna przede wszystkim z prawnego punktu widzenia. Działania mające na celu określenie sytuacji drzewostanu, są konieczne w przypadku wprowadzania zmian na terenach miejskich, które swoim zasięgiem obejmują również okoliczną zieleń i drzewa. Każda ingerencja musi być poprzedzona właśnie inwentaryzacją mającą na celu oszacowanie liczby drzew oraz opisanie poszczególnych osobników, a także wydanie zezwoleń na ewentualne przesadzenie lub wycięcie.

Podobnie jest w przypadku każdej innej inwestycji budowlanej, która koliduje z okoliczną zielenią i drzewami. W takiej sytuacji inwentaryzacja zieleni stanowi podstawę do wystąpienia o potrzebne zezwolenia na wycinkę i budowę. Dokładnie określa potrzeby inwestora i prezentuje rozmieszczenie konkretnych drzew, roślin oraz ich stan zdrowotny. Bazując na przygotowanym raporcie, władze mogą podjąć decyzję o wydaniu zgód na wycinkę lub zalecić przesadzenie danych osobników. Informacje zgromadzone po przeprowadzeniu ewidencji potrzebne są także do precyzyjnego wyliczenia kosztów prac budowlanych na terenie inwestycji oraz wydatków związanych z samą wycinką bądź przesadzeniem. Inwentaryzacja zieleni niezbędna jest również do stworzenia planu działań pielęgnacyjnych w parkach, rezerwatach, obszarach publicznych czy miejscach znajdujących się pod nadzorem konserwatora.

Profesjonalna i efektywna inwentaryzacja zieleni

Wynikiem prac jest stworzenie czytelnego i jakościowego raportu, który składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą z nich jest opis podjętych czynności, określenie powodów prawnych realizacji ewidencji oraz dane szczegółowe dotyczące lokalizacji, zakresu czy szczegółowości prac. Inwentaryzacja zieleni jest dokładnie omawiana w części tabelarycznej, gdzie w przejrzysty sposób zgromadzone zostają informacje o wynikach badań drzewostanu. Znajdują się tam nazwy gatunków, pomiary drzew i powierzchni oraz zalecenia dotyczące poszczególnych działań pielęgnacyjnych bądź związanych z wycinką. W trzeciej części rezultaty przedstawia się w formie mapy wraz z oznaczeniami powiązanymi z konkretnymi danymi.

Korzystając z naszych usług, można być pewnym wysokiej jakości przeprowadzonych prac. Swoje obowiązki wykonujemy na profesjonalnym sprzęcie, rzetelnie i bardzo sprawnie, jednak należy pamiętać, że czas realizacji inwentaryzacji zieleni zależy od intensywności zadrzewienia oraz wielkości obszaru objętego pomiarami dendrologicznymi.