SKANOWANIE LASEROWE - ARCHITEKTURA
Skanowanie laserowe 3D jest najbardziej efektywną techniką odzwierciedlania otaczającej nas rzeczywistości.
Skanery 3D podczas pomiaru rejestrują miliony punktów, zdjęcia, dostarczając ogromne ilości informacji na temat interesującego nas obiektu.
Umiejętność doboru technik pomiarowych, rodzajów skanerów jest ważnym elementem.
W zakresie pomiarów przemysłowych, dotyczących kontroli jakości, czy inżynierii odwrotnej, kluczowe to precyzja pomiaru.
W przypadku pomiarów architektonicznych, BIM, pomiarów obiektów dziedzictwa kulturowego, jakość dokumentacji detalu jest kluczem do sukcesu.
W odpowiedzi do potrzeb Klienta stosujemy techniki pomiarowe, skanery 3D oraz oprogramowanie, pozwalające na realizację projektu zgodnie z potrzebami Klienta.
Inwentaryzacje architektoniczno –budowlane 3D
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest techniką tworzenia dokumentacji do istniejących obiektów budowlanych, dostarcza niezbędnych informacji na temat geometrii, kształtu, rozmiarów interesujących nas obiektów i ich elementów konstrukcyjnych.
Bardzo często brak istniejącej dokumentacji projektowej nie pozwala na dalszą modernizację istniejących budynków, hal, zakładów przemysłowych.
Zagubiona lub nieaktualna dokumentacja projektowa już nigdy nie będzie poważną przeszkodą w procesie inwestycyjnym.
Skanowanie laserowe dostarcza bogatą ilość informacji przestrzennych na temat interesującego nas obiektu, pozwalając na wierne odtworzenie w oprogramowaniu - modelu BIM, z którego realizujemy dalsze analizy, w tym dokumentację rysunkową 2D. Model BIM powstały z pomiaru istniejącego w terenie obiektu, wiernie odpowiada stanowi rzeczywistemu „As Build” i pozwala na profesjonalne stworzenie dokumentacji projektowej, będącej bazą do zmian w użytkowaniu, funkcji, modernizacji.
Inwentaryzowanie w przemyśle pozwala także na uniknięciu kosztownych pomyłek w projektowaniu nowych instalacji, modernizacji części obiektów, poprzez profilaktyczne zapobieganie kolizjom projektowym, a w przypadku obiektów zabytkowych dostarcza bogatą dokumentację fotograficzną wraz z chmura punktów, będącą wiernym zobrazowaniem obiektu w terenie.
Digitalizacje obiektów zabytkowych
Obiekty o znaczeniu zabytkowym stanowią ważną część naszej tożsamości, wraz z czasem zaczynają niszczeć i muszą być poddawane rewitalizacji. Wraz z rozwojem technik pomiarowych, digitalizacja zabytków jest nieinwazyjną metodą inwentaryzacji dóbr dziedzictwa kulturowego.
Bardzo często brak istniejącej dokumentacji projektowej nie pozwala na dalszą modernizację istniejących budynków, hal, zakładów przemysłowych.
Zagubiona lub nieaktualna dokumentacja projektowa już nigdy nie będzie poważną przeszkodą w procesie inwestycyjnym.
Przeprowadzamy skanowanie laserowe 3D, wykonuje nowoczesne digitalizacje zabytkowych obiektów na potrzeby renowacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych.
Podstawowy proces digitalizacji
Pomiar
✔ Skanowanie - chmury punktów , informacje XYZ z kolorem RGB oraz informacją o intensywności odbicia.
✔ zdjęcia fotogrametryczne
✔ dane geodezyjne XYZ, wraz z nawiązaniem do państwowego układu współrzędnych
✔ fotografie pozyskane zewnętrzną kamerą niemetryczną do celów poglądowych oraz teksturowania w formacie TIFF
Analiza danych pomiarowych w postaci:
✔ chmur punktów - odfiltrowana, oczyszczona, zarejestrowana i zorientowana w układzie lokalnym w dowolnym formacie wymaganym przez Klienta wraz z dołączonym raportem złożenia,
✔ ortofotoplanów ścian, elewacji, polichromii, sufitów i podłóg,
✔ rysunków elewacji w dowolnej skali, zależnie od charakteru opracowania, w formacie DWG i PDF,
✔ przekrojów i rzutów budynku, kondygnacji, zależnie od charakteru opracowania, w dowolnej skali w formacie DWG i PDF,
✔ planów sytuacyjno-wysokościowych,
Tworzenie modeli:
✔ wysokorozdzielcze modele mesh z teksturą,
✔ modele obiektowe w technologii BIM,
✔ reality mesh, kombinacja chmur punktów oraz zdjęć,
Publikacja danych:
✔ Publikacja projektów na nośnikach lokalnych do odtworzenia w lokalnej przeglądarce internetowej bez potrzeby korzystania z Internetu tzw projekty TRUE VIEW,
✔ Publikacja danych w chmurze wraz z przydziałem ról tzw websharing,
Cyfrowe platformy dokumentacji i publikacji danych
Bimtelligent rejestruje, analizuje oraz dostarcza wiele rodzajów danych przestrzennych. Niezmiernie ważne jest odpowiednie ich publikowanie z nadaniem dostępu do korzystania przez użytkowników, nie dysponujących zaawansowanym oraz drogim oprogramowaniem projektowym.
Bimtelligent tworząc cyfrową platformę dostępu do danych, umożliwia:
Dostęp zdalny wraz z usługą sharingu miejsca na serwerze:
✔ dostęp do projektu chmury punktów z użyciem podstawowych narzędzi pomiarowych: pomiar odległości, powierzchni, tworzenie notatek, komentarzy, zapis równoległy,
✔ dostęp do projektu typu „TRU VIEW’, projektu połączonych danych 3D wraz z wysokorozdzielczymi zdjęciami, lub projektu w pełni metrycznego bazującego tylko na materiałach zdjęciowych, z użyciem podstawowych narzędzi pomiarowych: pomiar odległości, powierzchni, tworzenie notatek, komentarzy, zapis równoległy.
Dostęp lokalny
✔ projekt typu „TRU VIEW’, projektu połączonych danych 3D wraz z wysokorozdzielczymi zdjęciami, lub projektu w pełni metrycznego bazującego tylko na materiałach zdjęciowych, z użyciem podstawowych narzędzi pomiarowych: pomiar odległości, powierzchni, tworzenie notatek, komentarzy, zapis równoległy,
Modele BIM
Na podstawie skanowanie laserowego 3D, które dostarcza wiernych danych przestrzennych na temat mierzonego obiektu, tworzymy modele BIM, które są cyfrowym zapisem fizycznych oraz funkcjonalnych charakterystyk obiektu.
Modelowanie BIM jest procesem ciągłym, opartym na wiedzy architektonicznej oraz inżynierskiej, pozwala na wierne odtworzenie użyteczności obiektowej w komputerze wraz z optymalizacją zarządzania użytkowaniem obiektu.
Stopień zaawansowania modelu BIM określa się przy pomocy LOD - Poziomów Zaawansowania modelu:
✔ LOD 100 jest odpowiedni dla projektu koncepcyjnego, i zawiera głównie geometryczne parametry obiektu jak powierzchnię, wysokość, objętość, miejsce położenia i orientację.

✔ LOD 200 jest odpowiedni dla projektu schematycznego, zawiera przybliżone ilości, wielkości, kształty, oraz położenie i orientację, może także zawierać niegeometryczne informacje o elementach modelu.

✔ LOD 300 jest odpowiedni dla projektu zaawansowanego, z informacją o detalach, zawiera dokładne ilości, wielkości, kształty, oraz położenie i orientację, może także zawierać niegeometryczne informacje o elementach modelu.

✔ LOD 350 jest odpowiedni dla projektu wykonawczego, Obejmuje szczegółowo przedstawiony model, z elementami modelu reprezentującymi sposób, w jaki elementy budynku łączą się z różnymi systemami, i innymi elementami budynku, czytelny graficznie i zdefiniowany opisami.

✔ LOD 400 jest odpowiedni do etapu budowy obiektu budowlanego, do wykorzystania przez wykonawcę. Elementy modelu są modelowane jako określone zespoły, z pełną informacją o produkcji, montażu i szczegółach, oprócz informacji o dokładnej ilości, rozmiarze, kształcie, położeniu i orientacji. Informacje niegeometryczne można również dołączyć do elementów modelu.

✔ LOD 500 jest odpowiedni dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Elementy są modelowane tak, jak zostały wybudowane, jako istniejące podzespoły i elementy budynku, na potrzeby konserwacji i obsługi obiektu budowlanego (angl. Maintenance and Operations). Oprócz rzeczywistego i dokładnego rozmiaru, kształtu, położenia, ilości i orientacji, do modelowanych elementów dołączane są informacje niegeometryczne.
Dokumentacja CAD
Tworzenie technicznej dokumentacji 2D w wielu przypadkach jest wystarczającą formą analizy parametrów obiektu, zarówno w inwentaryzacji obiektowej, jak również w kontroli jakości procesu produkcyjnego i inżynierii odwrotnej.
Dokumentację techniczną 2D najczęściej stanowią:
✔ Rysunki płaskie z przeprowadzona analizą wymiarową,
✔ Przekroje obiektowe
✔ Rzuty kondygnacyjne
✔ Rysunki montażowe oraz instrukcje montażowe
✔ Rysunki specjalne związane z kontrolą jakości wraz ze wskazaniem punktów charakterystycznych,
✔ „heat mapy” będące porównaniem obiektu mierzonego do modelu,
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się proces tworzenia dokumentacji CAD do istniejących obiektów, które nie posiadają takowej dokumentacji, ale wymagają fizycznego odtworzenia ich użyteczności.
Ortofotoplany
W przypadku zapotrzebowania na wysokorozdzielcze obrazy detali, Bimtelligent wykonuje ortofotoplany.
Ortofotoplan jest cyfrową formą przedstawienia obiektu w 2D wraz z zachowaniem proporcji, realnej tekstury obiektu i wysokiej jakości odwzorowania. Powstaje przez rzutowanie wykonanych zdjęć na model powstały z chmury punktów.
Forma ta jest szczególnie istotna w przypadku prac konserwatorskich w zakresie utrzymania dóbr dziedzictwa kulturowego poprzez wysoką jakość materiału, pełną metryczność oraz bogactwo detalu.
Inwentaryzacja zieleni
Ewidencjonowanie terenów zielonych jest ważne w kształtowaniu otaczającego nas krajobrazu. Żaden proces inwestycyjny nie odbędzie się prawidłowo bez dobrze udokumentowanego terenu zielonego.
Bimtelligent w ramach inwentaryzacji obszarów zielonych, na życzenie Klienta:
✔ Dokona skaningu laserowego 3D obszaru zielonego wraz z otaczającą infrastrukturą techniczną
✔ Utworzy mapę sytuacyjną rozmieszczenia drzew w obszarze zielonym
✔ Utworzy gotowy projekt TRUE VIEW obszaru zielonego, połączonych danych przestrzennych położenia drzew wraz z dokumentacją fotograficzną, do pracy w większym zespole, z opcją dalszej inwentaryzacji w oparciu o narzędzia pomiarowe jak: odległość, wysokość, powierzchnia itd.
✔ Wykona rysunki 2D w postaci przekrojów drzew w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej
✔ Dokona analizę geometryczną pojedynczych drzew wraz z określeniem charakterystyk jakościowych drzewa
✔ Utworzy cyfrowy model terenu uwzględniający spadki, nachylenia