INWENTARYZACJE BUDYNKÓW

Nowoczesne inwentaryzacje budynków wykonuje się poprzez skanowanie laserowe, czyli najefektywniejszą metodę pobierania danych na temat obiektów. Polega ona na rejestracji milionów punktów, które po połączeniu pozwalają stworzyć model 3D i przeprowadzić kompleksową inwentaryzację budynku oraz digitalizację zabytków. Aby uzyskać satysfakcjonujący efekt, sięgamy po optymalny sprzęt oraz sprawdzone techniki, które gwarantują bardzo wysoką precyzję analizy i dokumentacji detali. Stosowane oprogramowanie ułatwia zrealizowanie nawet najbardziej wymagających zleceń i ścisłe dostosowanie do potrzeb oraz oczekiwań klienta. Przekonaj się, dlaczego powierzona nam inwentaryzacja architektoniczno budowlana, np. obiektów dziedzictwa kulturowego, przynosi tak dobre efekty.

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

Oferowana przez nas inwentaryzacja 3D budynku pozwala na wykonanie dokumentacji dla wybudowanych nieruchomości. Na jej podstawie można pozyskać precyzyjne dane dotyczące geometrii, formy czy wielkości danego obiektu oraz jego podzespołów. Jest ona niezbędna do wprowadzenia pożądanych modernizacji w konstrukcji dowolnego budynku, począwszy od hal produkcyjnych, poprzez magazyny, skończywszy na zabytkach. Dzięki naszej usłudze nawet zgubienie czy zniszczenie dokumentacji przestaje być problemem
Aby inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków została wykonana profesjonalnie i precyzyjnie, posługujemy się technologią skanowania laserowego. Przy jej użyciu możemy pozyskać szczegółowe dane przestrzenne dotyczące konkretnego obiektu, tak aby w sposób rzeczywisty odwzorować go w oprogramowaniu – modelu BIM, w ramach którego wykonujemy kolejne prace, włącznie z rysunkową dokumentacją w wymiarze 2D. Tego rodzaju model idealnie oddaje rzeczywistą strukturę, dając pewność, że przeprowadzane przez nas inwentaryzacje 3D są bardzo dokładne i umożliwiają precyzyjne przygotowanie dokumentacji projektowej.
Polecamy naszą usługę również dlatego, że umożliwia uniknięcie błędów potencjalnie negatywnych w skutkach przy projektowaniu planowanych instalacji, a także ułatwia wprowadzanie modernizacji w konstrukcji budynków oraz przeciwdziała kolizjom projektowym. Inwentaryzacja architektoniczna 3D jest polecana w przypadku zabytków, ponieważ może być źródłem dokumentacji zdjęciowej obejmującej chmurę punktów, która bardzo dokładnie oddaje dany budynek w rzeczywistości.

Digitalizacja zabytków

Wszelkiego rodzaju nieruchomości o statusie zabytku składają się na dziedzictwo kulturowe społeczności lokalnych i narodowych, jednak wraz z upływem czasu ich stan architektoniczny się pogarsza. Aby zapobiec niekorzystnym zmian w strukturze obiektu, konieczne jest przeprowadzenie rewitalizacji, do czego z powodzeniem może zostać wykorzystana nowoczesna digitalizacja zabytków.
Oferowana usługa jest szczególnie pomocna w przypadku braku dokumentacji projektowej. Jeżeli uległa ona zniszczeniu lub zgubieniu, z powstałym problemem można sobie poradzić dzięki naszemu wsparciu. Inwentaryzacja budowlana wykonywana poprzez laserowe skanowanie 3D pozwala na sprawną i szybką digitalizację zabytków, aby następnie móc przeprowadzić ich renowację. Dzięki tej usłudze możliwe jest także przechowywanie i dzielenie się wiernie odwzorowanymi obiektami w formie cyfrowej.
Podstawowy proces digitalizacji
Pomiar
✔ Skanowanie - chmury punktów , informacje XYZ z kolorem RGB oraz informacją o intensywności odbicia.
✔ zdjęcia fotogrametryczne
✔ dane geodezyjne XYZ, wraz z nawiązaniem do państwowego układu współrzędnych
✔ fotografie pozyskane zewnętrzną kamerą niemetryczną do celów poglądowych oraz teksturowania w formacie TIFF
Analiza danych pomiarowych w postaci:
✔ chmur punktów - odfiltrowana, oczyszczona, zarejestrowana i zorientowana w układzie lokalnym w dowolnym formacie wymaganym przez Klienta wraz z dołączonym raportem złożenia,
✔ ortofotoplanów ścian, elewacji, polichromii, sufitów i podłóg,
✔ rysunków elewacji w dowolnej skali, zależnie od charakteru opracowania, w formacie DWG i PDF,
✔ przekrojów i rzutów budynku, kondygnacji, zależnie od charakteru opracowania, w dowolnej skali w formacie DWG i PDF,
✔ planów sytuacyjno-wysokościowych,
Tworzenie modeli:
✔ wysokorozdzielcze modele mesh z teksturą,
✔ modele obiektowe w technologii BIM,
✔ reality mesh, kombinacja chmur punktów oraz zdjęć,
Publikacja danych:
✔ Publikacja projektów na nośnikach lokalnych do odtworzenia w lokalnej przeglądarce internetowej bez potrzeby korzystania z Internetu tzw projekty TRUE VIEW,
✔ Publikacja danych w chmurze wraz z przydziałem ról tzw websharing,
Cyfrowe platformy dokumentacji i publikacji danych
Naszym zadaniem jest inwentaryzacja, przetwarzanie oraz udostępnienie informacji przestrzennych różnego typu. Niezwykle ważnym aspektem jest ich udostępnianie, tak aby mogli z nich korzystać nawet ci użytkownicy, którzy nie mają dostępu do kosztownych i profesjonalnych technologii projektowych. Mając to na uwadze, stworzyliśmy cyfrową platformę pozwalającą na dostęp do danych w opisane poniżej sposoby.
Bimtelligent tworząc cyfrową platformę dostępu do danych, umożliwia:
Zdalny dostęp wraz z mechanizmem dzielenia miejsca na serwerze:
✔ możliwość uzyskania dostępu do projektu chmury punktów przy wykorzystaniu głównych narzędzi pomiarowych, które obejmują takie wartości jak odległość czy powierzchnia. Jednocześnie możliwe jest tworzenie własnych zapisków, dodawanie komentarzy czy uruchomienie zapisu równoległego;
✔ możliwość przejrzenia i modyfikacji prac w ramach: modułu Truview, projektu scalonych danych trójwymiarowych włącznie z fotografiami o wysokiej rozdzielczości albo projektu całkowicie metrycznego, w ramach którego przetwarzane są wyłącznie fotografie, wraz z możliwością zastosowania głównych narzędzi służących do pomiarów odległości i powierzchni, wykonywania notatek, nanoszenia komentarzy i zastosowania zapisu równoległego.
Dostęp lokalny w formie:
✔ widoku Truview, projektu scalającego dane trójwymiarowe z fotografiami o wysokiej rozdzielczości lub projektu całkowicie metrycznego, w ramach którego przetwarzane są wyłącznie zdjęcia, wraz z możliwością posługiwania się podstawowymi narzędziami do mierzenia odległości i powierzchni, tworzenia notatek, wprowadzania komentarzy i zapisywania równoległego.
Modele BIM
Posługując się danymi pozyskanymi dzięki skanowaniu laserowemu 3D, wykonujemy modele BIM, które pozwalają na archiwizację w formie cyfrowej fizycznych i funkcjonalnych właściwości danego budynku czy zabytku. Tego rodzaju modelowanie odbywa się w sposób nieprzerwany, a jego wykonanie wymaga doświadczenia architektonicznego i inżynierskiego. Dzięki temu możliwe jest bardzo dokładne odwzorowanie użyteczności obiektowej wraz z możliwością zoptymalizowania procesu zarządzania użytkowaniem obiektu. Poziom zaawansowania gotowego projektu BIM można określić poprzez model LOD.
Stopień zaawansowania modelu BIM określa się przy pomocy LOD - Poziomów Zaawansowania modelu:
✔ LOD 100 jest odpowiedni dla projektu koncepcyjnego, i zawiera głównie geometryczne parametry obiektu jak powierzchnię, wysokość, objętość, miejsce położenia i orientację.

✔ LOD 200 jest odpowiedni dla projektu schematycznego, zawiera przybliżone ilości, wielkości, kształty, oraz położenie i orientację, może także zawierać niegeometryczne informacje o elementach modelu.

✔ LOD 300 jest odpowiedni dla projektu zaawansowanego, z informacją o detalach, zawiera dokładne ilości, wielkości, kształty, oraz położenie i orientację, może także zawierać niegeometryczne informacje o elementach modelu.

✔ LOD 350 jest odpowiedni dla projektu wykonawczego, Obejmuje szczegółowo przedstawiony model, z elementami modelu reprezentującymi sposób, w jaki elementy budynku łączą się z różnymi systemami, i innymi elementami budynku, czytelny graficznie i zdefiniowany opisami.

✔ LOD 400 jest odpowiedni do etapu budowy obiektu budowlanego, do wykorzystania przez wykonawcę. Elementy modelu są modelowane jako określone zespoły, z pełną informacją o produkcji, montażu i szczegółach, oprócz informacji o dokładnej ilości, rozmiarze, kształcie, położeniu i orientacji. Informacje niegeometryczne można również dołączyć do elementów modelu.

✔ LOD 500 jest odpowiedni dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Elementy są modelowane tak, jak zostały wybudowane, jako istniejące podzespoły i elementy budynku, na potrzeby konserwacji i obsługi obiektu budowlanego (angl. Maintenance and Operations). Oprócz rzeczywistego i dokładnego rozmiaru, kształtu, położenia, ilości i orientacji, do modelowanych elementów dołączane są informacje niegeometryczne.
Dokumentacja CAD
Wykonanie projektu w formie dwuwymiarowej często w zupełności wystarcza w celu przeprowadzenia dokładnej analizy właściwości danego budynku niezależnie od tego, czy chodzi o inwentaryzację, czy monitoring efektów produkcji oraz inżynierii odwrotnej. Na dokumentację techniczną tego rodzaju z reguły składają się następujące elementy:
Dokumentację techniczną 2D najczęściej stanowią:
✔ Rysunki płaskie z przeprowadzona analizą wymiarową,
✔ Przekroje obiektowe
✔ Rzuty kondygnacyjne
✔ Rysunki montażowe oraz instrukcje montażowe
✔ Rysunki specjalne związane z kontrolą jakości wraz ze wskazaniem punktów charakterystycznych,
✔ „heat mapy” będące porównaniem obiektu mierzonego do modelu,
Duże zainteresowanie wzbudza wykonywanie dokumentacji CAD budynków, które jej nie posiadają, lecz pojawia się konieczność fizycznego odtworzenia ich użyteczności.

Ortofotoplan

W sytuacjach, gdy niezbędne staje się odtworzenie szczegółów w wysokiej rozdzielczości, bardzo przydatny jest ortofotoplan. To cyfrowa, dwuwymiarowa postać budynku, w ramach której zachowane zostają rzeczywiste proporcje i tekstury danego obiektu. Wykonujemy ją poprzez zastosowanie rzutowania fotografii na model zaprojektowany przy użyciu chmury punktów. Ortofotoplan jest popularny w przypadku konserwacji zabytków, ponieważ gwarantuje dostęp do materiałów bardzo dobrej jakości wraz z pełną metrycznością i dokładnością naniesionych szczegółów.
Inwentaryzacja zieleni
Aby móc sprawnie i profesjonalnie przeprowadzić proces inwestycyjny na danym obszarze, konieczna jest inwentaryzacja terenów zielonych. Dzięki niej możliwe jest ich precyzyjne zewidencjonowanie. W ramach tej usługi możemy wykonać:
Bimtelligent w ramach inwentaryzacji obszarów zielonych, na życzenie Klienta:
✔ laserowe skanowanie w trybie 3D określonej powierzchni wraz z przylegającą infrastrukturą,
✔ mapę sytuacyjną rozlokowania roślin,
✔ projekt w formie Trueview, który scala informacje przestrzenne na temat lokalizacji obiektów ze zdjęciami, umożliwiając dalszą inwentaryzację przy użyciu głównych narzędzi pomiarowych,
✔ dwuwymiarowe rysunki w formie przekrojów drzew w rzucie wertykalnym i horyzontalnym,
✔ analizę geometryczną wybranych roślin i drzew włącznie ze wskazaniem ich jakości,
✔ cyfrowy model obszaru, w ramach którego bierzemy pod uwagę spadki i nachylenia.